Desmopressin

Årsaken til at man startet å behandle nokturi med desmopressin var kunnskapen om at en del som sliter med dette ofte har et lavt nattlig nivå av vasopressin. Dette gir en for stor nattlig urinproduksjon.

Nocdurna(desmopressin) smeltetablett har indikasjonen nokturi grunnet nattlig polyuri til voksne i alle aldre. Legemiddelet er en analog av antidiuretisk hormon (vasopressin) og i likhet med kroppens egenproduserte hormon gir behandlingen en redusert urinmengde via en to-trinns effekt:

  1. Tubulær reabsorpsjon av filtrert vann i nyrene.
  2. Redusert urinproduksjon med redusert blærevolum og utsatt blæretømning.

Slik virker desmopressin lokalt i nyrene.

Behandlingen virker lokalt i nyrene, passerer ikke blodhjerne-barrieren, og vil ikke påvirke egen sekresjon av vasopressin.

Behandlingseffekt: Nocdurna® smeltetablett tatt før sengetid vil redusere nattlig urinproduksjon. Studier viser at både menn og kvinner opplevde færre antall nattlige toalettbesøk under behandling med Nocdurna®. I tillegg er det vist at søvnkvaliteten og den viktige innledende søvnperioden øker.

  • Rask innsettende effekt – reduksjon i nattlige toalettbesøk etter første behandlingsuke.
  • Antall nattlige toalettbesøk signifikant redusert hos kvinner og menn sammenlignet med placebo. (p<0.01 og p<0.01)
  • Cirka ¾ opplever >50% reduksjon i sin nokturi (over en 52 ukers periode).
  • Økning i innledende og uforstyrret søvnperiode var mean 83 og 85 minutter.

For mer detaljer se: Sand PK, et al. J Urol 2013; 190: 958-64 og Weiss JP, et al. J Urol 2013; 190: 965-72

 

Sikkerhet

Over 40 år med klinisk bruk og en rekke kliniske undersøkelser har vist at desmopressin er godt tolerert.

Høyere doser(60 µg) med desmopressin har i svært sjeldne tilfeller, dersom væskerestriksjon ikke etterfølges, gitt symptomer (hodepine, kvalme/brekninger, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper) på væskeretensjon/hyopnatremi. Årsaken er at diuresen utsettes under behandling med desmopressin som kan gi en fortynning av natrium i kroppen. Pasienter med kjent hjerte- eller nyresykdom  bør ikke behandles med desmopressin. Nocdurnaᵃ har en lavere, kjønnsspesifikk dosering. Studieprogrammet med Nocdurnaᵃ demonstrerte en høyere vasopressinsensitivitet for kvinner, og at 50 µg desmopressin til menn og 25 µg til kvinner ga tilfredsstillende effekt og redusert risiko for hyponatremi. Med en sikkerhetsprofil sammenlignbar med placebo var behandling med Nocdurnaᵃ godt tolerert til alle voksne aldersgrupper. Monitorering av s-natrium anbefales til pasienter ≥ 65 år. S-natrium kontrolleres da før behandlingsstart, den første behandlingsuken(4-8 dager etter oppstart) og etter en måned. Nocdurnaᵃ bør seponeres dersom s-natrium faller under nedre normalgrense. Se SPC på legemiddelverket.no for mer informasjon
Enkelte legemidler er kjent for å indusere syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (SIADH), f.eks. trisykliske antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, klorpromazin og karbamazepin. Dette gjelder også samtidig behandling med NSAIDs. Det må tas forholdsregler til dette ved oppstart av behandling.

Dosering: 25 µg til kvinner og 50 µg til menn

For å minske urinproduksjonen på natten tas  Nocdurna® på kvelden før sengetid. På grunn av den antidiuretiske effekten bør væskerestriksjoner følges en time før til åtte timer etter at medisinen inntas. Nocdurna gis som en frysetørket tablett (smeltetablett) under tungen, og har en rask innsettende effekt etter cirka 1/2-1 time. For fullstendig informasjon, se preparatomtale.

Pakninger:

Nocdurnaᵃ (desmopressin) smeltetablett

  • 25 µg: 30 og 100 tabletter
  • 50 µg: 30 og 100 tabletter

Referanser:

Sand PK, et al. J Urol 2013; 190: 958-64

Weiss JP, et al. J Urol 2013; 190: 965-72

Yamaguchi O, et al. BJU Int 2013; 111: 474-84

Juul KV, et al. Neurourol Urodyn 2013; 32: 363-70

Siden er beregnet for helsepersonell